Hoe kun je je aansluiten bij ons initiatief? Op allerlei manieren. Je kunt het afleiden uit ons nieuwe verhaal en de agenda A en B >>.

A. Agenda voor ons zelf en onze politici/bestuurders van onze overheid

We spelen in op een veranderend krachtenveld. We zien de totstandkoming van de provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening als een strategisch en tactische belangrijke momentum. Ons verhaal en ons streven bieden argumenten voor een trendbreuk in de provinciale visie.   

We hebben nu vanuit de regio en stad op 1 november 2020 een Zienswijze ingediend op de Ontwerp-Omgevingsvisie en Verordening. En hebben het provinciebestuur aangeboden hier overleg over te voeren op ambtelijk,  bestuurlijk en politiek niveau.

Voor dit agendapunt zoeken wij vrijwilligers met een van de volgende energie en expertise, die de uitdaging aangaan: :

  1. Hoe je communiceert met een overheid in transitie (verschillen in rollen van overheid en burgerinitiatief, , contact op ambtelijk niveau, gesprekken politici/bestuurders, vastleggen van voortgang, concrete doelen)
  2. Hoe je ruimtegebruik en verplaatsingen kunt verduurzamen (concepten, experimenten, theorie, evaluatie) en hoe je daarover publiceert op http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl
  3. Hoe je kennis en inzicht uit regio en stad kunt verwerken in de webkrant krachtvanutrecht.nl met het oog op verdere onderbouwing van ons gedachtegoed.

Aan welke persoon denk je nu? Hoe leggen we nader contact? Meer informatie beschikbaar.

Wie denken en werken mee?


B. Agenda voor ons zelf en burgers en ondernemers in regio en stad

Vanuit onze proeftuingedachte hebben we vanuit het gedachtengoed van burgerwetenschap/Citizen Science een werkvorm gevonden waarmee burgers en ondernemers de waarde van hun verplaatsingen in de eigen leefomgeving (in buurt, wijk  of bedrijf) in kaart te brengen, te beoordelen op eigen keuzes en daarop zo nodig actie te ondernemen. Dit nieuwe concept gaan we voorleggen aan bewoners en ondernemers in Houten en in Utrecht Stad. 

Voor dit agendapunt zoeken wij vrijwilligers met een van de volgende energie en expertise, die de uitdaging aan gaan:

  1. Hoe je met burgers en ondernemers vanuit hun eigen leefomgeving communiceert over ruimtegebruik en verplaatsingen, hoe je effecten/resultaten van analyses met kaarten en beelden voor burgers en gemeenten bespreekbaar en onderling uitwisselbaar maakt (niet dwingende, open houding, hoe contact leggen vanuit de leefomgeving met burgers, hoe je in dit proces kunt stimuleren in doordenken, beeldvorming vast te leggen met videoclips en videoverslag met presentaties in wijken en gemeenten)
  2. Hoe je op coördinerend niveau zorgt voor sponsoring/werving, ambtelijk contact, projectstart en projectbegeleiding, vastleggen van voortgang, concrete doelen, verslaglegging; met de extra uitdaging hoe je kennis en inzicht uit regio en stad verwerkt in de webkrant https://www.krachtvanutrecht.nl met het oog op versterking van ons gedachtengoed.
  3. Hoe je met burgers en experts energie en expertise ontwikkelt over het verduurzamen van ruimtegebruik en verplaatsingen op buurt, wijk en regionaal niveau vanuit het gedachtengoed duurzamer wonen, werken en recreëren.

 Aan welke persoon denk je nu? Hoe leggen we nader contact? Meer informatie beschikbaar.

Wie denken en werken mee? In de uitwerking van te sponsoren of te subsidiëren projectaanvragen kunnen we – in overleg met projectindieners als vrijwilliger- kansen op betaald werken vergroten.

 

Nadere uitwerking

We hebben vooral mensen nodig die goed zijn in communicatie. Waar we nu echt behoefte aan krijgen zijn mensen die juist geen specialist zijn maar wel goed zijn in het touwtjes aan elkaar knopen. Open einden aan elkaar verbinden, en vooral succesjes delen! Dat geeft energie. Een van de manieren is het werken in duo's, waarmee we je kunnen verbinden met een expert.

We zoeken naar mensen, die voor gemeente of een wijk correspondent willen zijn en opschrijven hoe mensen het voortouw nemen.

Zo zoeken we naar een webredacteur, die in onze webkrant meldt waar en waarom er successen beaald worden. Aangeleverd door een correspondent of trekker van een thema.

Reageer als je een idee hebt.

Noem je bijdrage en wij vien daarbij een tweede persoon te vinden die met je optrekt? Dat kan bijvoorbeeld een specialist uit ons netwerk zijn, die je helpt met het beantwoorden van vragen. Het uitwisselen van elkaars deskundigenkennis en ervaringskennis is vaak productief.

Afhankelijk van hoeveel tijd je er in wil steken en voor hoe lang. Kijk eerst wat je zelf zorgen baart of wat je zelf wil.

1. Een initiatief zoals de Kracht van Utrecht bestaat dank zij de inzet van jou. Door je aan te melden en je belangstelling voor een thema te melden. Dat wil niet zeggen dat we veronderstellen dat je op dit gebied specialist bent. Maar als je meer wilt weten, kun je opschrijven wat je meer zou willen weten.

2. Als je opschrijft wat je onderzoeksvraag is nemen we contact op. We zoeken er iemand bij die je kan helpen. Zo komen de projecten tot stand in de lijst van de groene blokjes, helemaal rechtsonder in het menu.

3. Als je een tweede persoon ontmoet hebt (en dat kan een specialist of buurtbewoner zijn) maken jullie samen een voorze. Het zou helemaal mooi zijn als je aangeeft welke bijdrage je levert aan het doel van ons collectief, zoals omschreven in Ons Verhaal, te vinden in de groene blokje, 2de van boven.

4. Als we op deze wijze in duio's werken en zelfwerkzaamheid bevorderen leren we er als collectief van. Als er een resultaat uit volgt kunnen we er over gaan communiceren. Daar hebben we een webredacteur voor.

5. Omdat we op stad en regio gericht zijn bevorderen we ook de mogelijkheid om correspondent vanuit een gemeente of wijk te worden. Zo maken de cirkel rond en creeeren we onze eigen energie.