We juichen toe dat Rijk, Provincie en gemeenten in het "UNed-project"samenwerken. En met elkaar nadenken over een grootschalige verbetering van Openbaar Vervoer in relatie tot verstedelijking. Maar wel vanuit het belang van de Utrechtse Regio!

Want wij zien ernstige weeffouten in dit plan:
1. In dit "UNed-project" wordt nog uitgegaan van de verbreding van de A27 met 2x7 rijstroken. Maar de Raad van State heeft het Tracèbesluit van de minister over de verbreding ivm de PAS (Stikstofdepositie) vernietigd.
2. Het project loopt al jaren en is niet herijkt op de klimaatambities van het Kabinet. Nu struikelt het kabinet over haar eigen benen.
3. De deelnemers aan het UNed-project hebben de afgelopen jaren een afwegingskader opgesteld waarin de aspecten klimaat, gezonde lucht, milieu en natuur op een afvinklijstje staan.
4. Klimaat, gezonde lucht en natuur zouden juist ontwerp-criteria moeten zijn voor het ontwerpen van een duurzaam, actief en gezond mobiliteitssysteem. "Aan de voorkant van het proces, niet aan de achterkant" horen we critici van UNed zeggen. 
5. Als Klimaat (CO2vermindering 49% tov 1990), Gezondheid (Verbetering van Luchtkwaliteit voor bewoners, WHO-norm), actieve en gezonde mobiliteit met de fiets) en Natuur (Stikstofdepositie) geen ontwerpcriteria zijn dan betekent dit dat hierop geen keuzes worden gebaseerd.
6. De communicatie over UNed is verbrokkeld. De MIRT/UNed-informatie-website is inmiddels vernieuwd en liep tot voor kort meer dan een jaar achter. Burgers worden om de zoveel tijd geinformeerd maar zijn niet betrokken bij beleidskeuzes. Die keuzes zouden veel meer met burgers kunnen worden uitgewerkt.
7. Prorail en NS zijn inmiddels terecht, mede dankzij onze steun, lid geworden van het Directeurenoverleg van UNed. Want een mobiliteitssysteem ontwerpen zonder bijdragen van het duurzame spoorsysteeem is dweilen met de kraan open. Het Hoofdrailnet draait volledig op windenergie.
8. Voor ingewijden is het frustrerend dat UNed Jumpt to Conclusions, zonder zicht op de wat de huidige verkeersstromen in stad, regio en provincie zijn, welke verkeersstromen zorgen voor ongezonde luchte en schade aan het klimaat, en welke mobiliteitstrends zich onder burgers al aandienen. 
9. Het Rijk bepaalt de agenda. Het Rijk heeft tot 2030 budget voor het verbreden van snelwegen. Geen Budget voor OV, dat is de reden dat dit plan spreekt van 2040. Jumping to conclusions, zonder uit te gaan van de huidige situatie, dat is knap.
10. Dit mobiliteitsplan voor de Utrechtse Regio lijkt vooral antwoorden te geven op de vragen van gisteren, niet op de vragen van nu. Hoe stimuleer je OV op de dikke buslijnen en in de haarvaten van een woonwijk? Wat wordt de Routekaart voor meer duurzame mobiliteit van 2020- 2030?

Tenslotte ontbreekt het in de plannen aan cijfermatige doelen op de terreinen van klimaat, gezondheid en natuurwaarden. Die doelen zijn voor een belangrijk deel al geformuleerd in ander beleid: CO2 in 2030 -49% ten opzichte van 1990, in luchtkwaliteit geen EU-normen maar WHO-normen (halvering ten opzichte van nu), stikstofdepositie drastisch verlagen – ook van verkeer. Staat dat los van een mobiliteitsplan voor 2040? Hoezo? Dit heeft toch allemaal alleen maar betrekking op mobiliteit?
De notitie TRENDBREUK NODIG! Van de Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit Regio Utrecht laat zien hoe ingrijpend de betekenis van deze vraagstukken is voor het nadenken over toekomstige mobiliteit. De voorzet is gemaakt!

Ook is het de vraag hoe deze plannen voor 2040 zich verhouden tot U-OV 2020, de plannen voor de tussenliggende fase. Wordt de groei van OV (en fiets) even uitgesteld tot 2040? Want U-OV 2020 lijkt een inperking van de OV-opties van burgers in de Regio Utrecht in te houden. Dat lijkt een tegengestelde beweging. Is hier geen coördinatie?