Kracht van Utrecht 2020 – 2030 (v1- 16 juli 2020)

OPMERKING PAUL BIJLSMA
Ons verhaal

De Kracht van Utrecht wordt gevormd door een groep mensen met een ideaal. Het ideaal van een gezonde en groene stedelijke leefomgeving in een klimaatvriendelijke stad en regio Utrecht. In het gebruik van de schaarse ruimte om ons heen zien wij nog te vaak focus op bereikbaarheid, focus op het voorkomen van vertragingen d.m.v. de beste infrastructuur voor de auto. Dit moet anders. Wij van de KvU zijn ervan overtuigd dat zowel duurzame mobiliteit als minder mobiliteit ruimte schept[BP1] .

Minder verplaatsingen schept ruimte voor elkaar, op het fietspad, op de weg, in bus, tram en trein. Maar ook in de buitenruimte: geen ruimte voor meer en bredere wegen maar meer ruimte voor een groene en gezonde leefomgeving. Ruimte ook in onze agenda, want niet reizen naar en van het werk blijkt, zeker sinds de Coronacrisis in 2020, voor velen een gelijkwaardig alternatief. Voor een groot aantal werknemers en werkgevers is meer thuiswerken geen probleem maar een oplossing. Voor de maatschappij des te meer. De rol van het kantoor neemt af, de rol van de gezonde woonomgeving neemt toe. Minder mobiliteit geeft ons letterlijk de ruimte.

Behalve minder mobiliteit zetten wij vanuit de KvU in op 100% duurzame mobiliteit. Als we ons verplaatsen zijn elektrisch OV (trein, tram, bus), e-bike, fietsen en lopen voor ons de duurzame alternatieven in onze buurt en regio. Voorzieningen in de eigen buurt en werkgelegenheid dichtbij zijn duurzame keuzerichtingen. En waar nodig de elektrische (deel-)auto. Zodra de stroomvoorziening in de regio 100% groen wordt, is volgens ons een 100% klimaatvriendelijke hoogwaardige en hoogfrequente mobiliteit in deze regio mogelijk. Binnen drie kwartier vanuit de nabije regio sta je op het Domplein, via OV en/of snelfietspaden. De huidige CO2 uitstoot in de regio kan al in 2030 met 40% worden verminderd door gezonde mobiliteit. Gezonde lucht, ook voor iedereen met luchtwegaandoeningen is het resultaat. Iedereen telt.

Dit is voor ons geen wensdenken of droom, dit zien wij als een kans. Een kans die nu, in 2020, moet worden gegrepen. Juist ook omdat we met onze centrale ligging in het land voorbeeldregio kunnen worden. Gezien de urgentie van het klimaatakkoord en gezien de verwachte uitbundige groei van het aantal inwoners en huizen in de regio tot 2030. Hoe verandert de regio door deze schijnbaar onontkoombare groei?

Met de Kracht van Utrecht geven we Utrecht en de regio de ruimte.

Wie zijn wij? De mensen

Wij zijn een spreekbuis voor actieve samenwerkende inwoners van Utrecht en de regio. We staan voor leefbaarheid, een gezonde leefomgeving, een groene omgeving en duurzame mobiliteit. We zijn betrokken bij KvU vanuit onze eigen kracht. We versterken elkaar door het formuleren van een gemeenschappelijke agenda voor Utrecht en de regio. Meer mensen op de fiets, ook naar werk en winkels in de buurt. Wij weten dat de Dom te bereiken is met een half uurtje fietsen / met de e-bike vanuit De Bilt, Zeist, Bunnik, Houten, Nieuwegein, IJsselstein en Stichtse Vecht. Wij weten dat voorzieningen in de buurt veel korte ritjes kunnen voorkomen.

Wat willen we bereiken? De doelen[BP2] 

Wij vragen om een gezonde en groene leefomgeving in een klimaatvriendelijke buurt, stad en regio Utrecht. Ruimte is in de regio Utrecht schaars. De leefomgeving vraagt om scherpe keuzes op het gebied van mobiliteit: minder, minder ver en 100% duurzaam. Minder (lange) regionale verplaatsingen door ons allemaal helpt hierbij het meest. Minder mobiliteit scheelt ruimte en tijd, het is veiliger en voor werkgevers kosteneffectief. Thuiswerken blijkt sinds 2020 voor veel werknemers geen probleem maar een oplossing. Als je wel moet reizen is in te zetten op 100% duurzame en ruimtebesparende alternatieven zoals lopen, de fiets en het OV.

Wat hebben we daarvoor nodig? De middelen[BP3] 

Relaties bij overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen, kennisinstellingen. Eigen kennis en het binnenhalen van nieuwe kennis (o.a. studenten). Onafhankelijkheid (geen sturing door extern: beperkte financiële steun vanuit 1 partner). Wel enige financiële mogelijkheden. Het gebruik van (wisselende) locaties op strategisch gekozen momenten van aandacht genereren. Bij dit alles hoort een digitaal vaardige groep mensen (web, social media).

Bepalend voor de kracht van de KvU[BP4] 

Brede kennis en ervaring in de groep op kennisdomeinen, nauw contact met kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, korte lijnen met de regionale media. Meer?

Wie doet er met ons mee? En wie of wat houdt ons tegen?[BP5] 

Mee doen onze partners en relaties, wij staan altijd open voor support en meedenkkracht. Tegengehouden zouden we kunnen worden door andere agenda’s, door (beleids-)inconsistenties bij onze overheden (Rijk, provincie, U10, gemeente), door ongewenste politieke besluiten in Tweede kamer, prov. staten, gemeenteraden en bij politieke partijen. Welke dilemma’s komen op ons af?

Wat weten we wel en wat weten we nog niet[BP6] ?

Wat zijn de bekende feiten en ontwikkelingen in de regio, wat zijn de kansen en bedreigingen, wat zijn de grote opgaven tot 2030? Wat gaat er goed? Gebeurt in de regio wat is afgesproken? De komende tijd formuleren wij hierop onze zienswijzen, samen met onze partners en ons netwerk, we gebruiken onze platforms zoals de regionale klimaattafel, onze rapporten zoals de oproep ‘’Trendbreuk nodig!’’. We dragen uit wat er is bereikt tussen 1990 – 2020 en zetten dit voort met de hier voor onszelf gestelde herijkingsopgave ‘’Kracht van Utrecht 2020-2030’’.


Wat gaan we doen en wat heeft onze prioriteit?

We stellen samen een agenda op voor 2020-2025. We beginnen met onze zienswijzen in te brengen t.b.v. de regionale mobiliteitsdiscussies in najaar 2020. We onderhouden daarbij een lange-termijn agenda en omschrijven wat we niet moeten doen op de korte termijn.

Opmerkingen bij dit concept:

 [BP1]Schept duurzame mobiliteit ruimte?
 [BP2]Het omzetten van parkeerplaatsen in groen.
 [BP3]Ik mis hierbij de verandering van de mindset van de bevolking.
Inrichtingsaspecten zoals elke nieuwbouw woning een standaard elektrisch oplaadpunt.
 [BP4]Welke bedrijven, welke instanties hebben het hoogste percentage woonwerk verkeer met de fossiele auto? Kijken naar parkeerplaatsen bij deze bedrijven/instellingen, evenals parkeerplaatsen  bij supermarkten, scholen, sportcomplexen.
 [BP5]Misschien een database opzetten met stakeholders, partners, politici, ambtenaren, uitvoerende partijen, etc
 [BP6]Hoe verandert de mindset van mensen? Hoe bereiken we de grote doelgroep?