Voor een gezonde, groene en klimaatvriendelijke regio en stad:
"Maak ruimtegebruik en verplaatsingen duurzamer"

Kracht van Utrecht-initiatief
Update 4 december 2020, tips welkom!


Ideaal dichtbij 
De Kracht van Utrecht wordt gevormd door een groep mensen uit regio en stad Utrecht met een ideaal: het ideaal van een gezonde en groene stedelijke leefomgeving in een klimaatvriendelijke regio en stad Utrecht. In het gebruik van de schaarse ruimte om ons heen is jarenlang de focus gelegd op bereikbaarheid met meer infrastructuur voor de auto. In de regio zijn wonen en werken zo ver uit elkaar gehaald dat er dagelijks grote regionale autoverkeerstromen zijn ontstaan. Wij vinden dat die autoverkeersstromen juist vanuit regio en stad beïnvloedbaar zijn. Vooral als je je leefomgeving en nabijheid centraal stelt en niet alleen bereikbaarheid per auto nastreeft. We kunnen aantonen dat zowel duurzame mobiliteit als meer gezonde actieve mobiliteit in regio en stad meer keuze biedt en ruimte schept, fysiek èn mentaal. Vanuit de eigen leefomgeving in straat, buurt of wijk kunnen we deze inzichten extra betekenis geven als we een visie op regio, stad en provincie Utrecht willen uitdragen. We vinden dat burgers, gemeenten en provincie toe zijn aan een trendbreuk: werken in de nabijheid van wonen, meer lopen, fietsen en OV per bus en trein, minder autoritten. Minder CO2-uitstoot van het autoverkeer betekent ook minder uitstoot van stikstof, fijnstof en lawaai. Daarom werken we met ons burgerinitiatief vanuit o.a. de Bilt, Houten, Zeist, Driebergen en de stad Utrecht aan onze eigen groene, gezonde en klimaatvriendelijke leefomgeving in regio en stad. Werk mee!

Volhoudbaar

Duurzaam betekent voor ons dat je je keuze lang kunt volhouden, ook voor generaties na ons. Mobiliteit betekent het gemak dat je al je verplaatsingen kunt volhouden. Dat je kiest voor je eigen energie en conditie. Als die activiteiten dichtbijplaats vinden kun je de voorkeur geven aan een meer actieve en gezonde mobiliteit met lopen en fietsen. Op voldoende brede wandel- en fietspaden naar je voorzieningen en je werk. Met ruimte voor elkaar wordt bewegen en verplaatsen gezond.

Ook voor de ruimte "buiten" geldt dat meer ruimte creëren voor een groene en gezonde leefomgeving zorgt voor ontspanning, in plaats van het jakkeren op meer en steeds bredere auto- en wegen. Ondertussen gebruiken velen in stad en regio de fiets voor de afstand naar het werk in de regio of stad. Anderen hebben voor het afleggen van grotere afstanden de fiets naar het station of OV ontdekt. De omslag in denken is al gaande. Met jakkeren win je geen tijd. Het zorgt voor grotere risico’s, ook op een sport- of E-fiets. De potentie van dit denken is heel groot. Hou meer rekening met elkaar, en eis niet alle ruimte voor je op. Het geeft zicht op het enorme ruimtebeslag van de auto. Elk autoknooppunt in de stad, Oudenrijn, Lunetten en Rijnsweerd is al net zo groot als de binnenstad van Utrecht.

Corona

Ruimte scheppen kan ook met onze eigen agenda, niet alleen voor ontspanning. Denk aan een dag of meer thuiswerken of de ochtendspits mijden, zeker met Corona in gedachten. Een of twee dagen thuiswerken is inmiddels een realistisch geworden alternatief. De rol van het kantoor neemt af, de rol van de gezonde leefomgeving neemt toe. Meer gezonde mobiliteit geeft ons letterlijk meer ruimte en keuzes.

Elektrisch

Behalve op meer gezonde mobiliteit zetten wij ons in voor 100% duurzame mobiliteit. Als we ons verplaatsen zijn elektrisch OV (trein, tram, bus), e-bike, fietsen en lopen voor ons duurzame alternatieven. NS rijdt al compleet op windenergie. Voorzieningen in de eigen buurt en werkgelegenheid nabij geven richting. Waar nodig de elektrische deel-auto. Zodra de stroomvoorziening in de regio 100% groen wordt, is volgens ons (en Solar Drive) een 100% klimaatvriendelijke hoogwaardige en hoogfrequente mobiliteit in deze regio mogelijk. De huidige CO2 uitstoot in de regio kan al in 2030 fors worden verminderd door gezonde mobiliteit. We beogen Gezonde Lucht, voor iedereen, ook degenen met luchtwegaandoeningen. Iedereen telt.

Regio Utrecht: Proeftuin

Dit is voor ons geen wensdenken of droom, dit zien wij als kans voor het uitwerken van onze Proeftuin Utrecht. Een kans die we nu, in 2020, samen met jou willen grijpen. Juist ook omdat we met onze centrale ligging in het land voorbeeldregio met voorbeeldgemeentes kunnen worden. De urgentie van het klimaatakkoord, gezonde lucht en zich opstapelende plannen van de overheid vragen om ander beleid. Hoe gaat de overheid in de regio om met een schijnbaar onontkoombare groei van aantal inwoners en huizen? Hoe kun je denk en werken vanuit de leefomgeving? Wanneer en hoe maken burgers keuzen? Hoe kunnen overheden in nieuwbouwplannen ook voor werkgelegenheid dichtbij zorgen. Hoe kunnen voorzieningen met lopen en fietsen worden overbrugd? Hoe kan een gemeente in (nieuw- en ver-) bouwplannen voor een netwerk voor lopen, fietsen en Hoogwaardig Open Vervoer zorgen? Wat kan hier de rol van de Provincie zijn?

Visie en Motto: We geven regio en stad Utrecht ruimte, fysiek en mentaal.

Als motto gebruiken we "Maak ruimtegebruik en verplaatsingen duurzamer" Dat geeft energie.

Herijking van onze agenda 2009-2020

Met de Vrienden van Amelisweerd en de Kerngroep Ring Utrecht brachten we argumenten tegen de voorgenomen verbreding van de A27 door Amelisweerd en de Ring Utrecht. Vanuit de Kracht van Utrecht en de Regionale Klimaattafel Ruimte & Mobiliteit hebben we gepleit voor uitbreiding van fiets- en OV-netwerken. Regio & stad lijken dit nu aardig op te pakkken.

We blijven ons richten op politici/bestuurders van onze overheid: Want voor 31 december 2021 dienen Gedeputeerde en Provinciale Staten van Utrecht de provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening vast te stellen. De provincie zou onomwonden verduurzaming van ruimtegebruik en verplaatsingen in concrete doelstellingen voor 2030 dienen te vertalen. Dit proces gaan we als project aanpakken, het is te overzien en een zaak van korte adem: Zie A.  

Tegelijkertijd beseften we draagvlak en steun vinden onder inwoners van regio en stad een zaak was van lange adem. Nu hebben we in onze herijking ook een werkvorm gevonden hoe we met burgers in gesprek kunnen komen. “Wanneer en waarom kiezen zij wel of niet voor verduurzaming van hun verplaatsingen?” Dat wordt een nieuw agendapunt, zie B.

We zien bedrijven voor op lopen. Er zijn meer ontwikkelingen zijn die onze zaak van lange adem en korte adem versterken en doen versnellen.

Onze nieuwe agenda 2020-2021

A. Agenda voor onszelf en onze politici/bestuurders van onze overheid

We spelen in op een veranderend krachtenveld. We zien de totstandkoming van de provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening als een strategisch en tactische belangrijke momentum. Ons verhaal en ons streven bieden argumenten voor een trendbreuk in de provinciale visie. Het tij lijkt te keren.

We hebben met een werkgroep vanuit regio en stad op 1 november 2020 een Zienswijze ingediend op het ontwerp Omgevingsvisie en -Verordening. Zie de pdf in het menu onder A. We hebben het provinciebestuur aangeboden nader overleg voeren op ambtelijk, bestuurlijk en politiek niveau.

Inmiddels hebben Sebastiaan Egebrts en Jan Korff de Gidts ook het Concept-Mobiliteitsplan van de Gemeente Utrecht besproken. Ook bij dit concept kan het voor jou en ons aantrekkelijk zijn en energie geven om het concept te beoordelen en een zienswijze in te dienen. Zie het tweede artikel in Agenda A.

Meld je aan via de oranje REAGEER-button onderaan.


B. Agenda voor onszelf en burgers en ondernemers in regio en stad

Ga uit van een wijk als onderdeel van de Proeftuin Regio Utrecht. Laat burgers en ondernemers, goed begeleid, met elkaar, en in alle openheid met elkaar in gesprek gaan en breng de waarde van hun verplaatsingen in de eigen leefomgeving (in buurt, wijk of bedrijf) in kaart, beoordeel die op eigen keuzes en onderneem daarop zo nodig actie. Dit nieuwe concept gaat Jan Hoogenraad  voorleggen aan bewoners en ondernemers in Houten. Wibo Senders en Jan Korff de Gidts hebben met een fietstocht een eerste verkenning in Utrecht Oost uitgevoerd en een artikel geschreven op https://jkdg.nl/blog/index.php/2020/11/concept-tekst-wat-is-bereikbaar-in-utrecht-oost/

Belangstelling? Meld je aan via de oranje REAGEER-button onderaan.

 

C. Storyboard voor een videoclip

Voor studenten en docenten van kennisinstellingen als UU en HU maken Dewi Momberg en Sebastiaan Egberts een videoclip als introductie van ons initiatief.

Kun je hulp bieden? Meld je aan via de oranje REAGEER-button onderaan.