Drie tips springen voor mij uit:

 • Zorg voor deal(s) over het regionale plan
 • Dat betekent dat je aan tafel wil over de deal over dat plan
 • Zorg voor diversiteit in de beïnvloeding van 1 en 2 van uit regio en stad: het idee van een "Bosgemeenschap Amelisweerd een netwerk van zaailingen"

Alle 25 tips op een rij

 1. Blij, fantastisch (tussen) resultaat, effect van standvastig blijven
 2. Goed gedaan!
 3. Kans grijpen, samenwerken, maar gooi het proces open
 4. Hou rekening met de vele krachten in het "spel", het krachtenspel!
 5. Het zijn 4 lange zinnen met een vileine laatste zin: Maakt de regio een slecht plan dan gaat kabinet Rutte IV "gewoon" bomen kappen.
 6. Doe niet aan geheime gesprekken, hou het zo veel mogelijk transparant
 7. Ga uit van een proeftuin-gedachte, proeftuin Regio Utrecht? Met heel veel tuiniers uit regio en stad?
 8. Gooi de gedachte niet weg naar Utrecht voorbeeldregio, lange adem
 9. Werk samen met alle partijen, vergroot draagvlak en draagrkracht
 10. Overwin weerstanden, pas nieuwe methodieken toe, ook online
 11. Besef dat het samenwerken in complexiteit is, wordt en blijft
 12. Maak een tijdlijn wie /welk orgaan over het regionale alternatieve plan gaat / gaan, willen of zouden beslissen: BO MIRT? Volksvertegenwoordigers?
 13. Hou vanaf het begin verschillende beslismomenten (en beslisorganen) voor ogen waarop beslissers (regio en rijk) een gemeenschappllelijke deal met elkaar sluiten en succes vieren
 14. Bekijk hoe je kunt toe werken naar zo’n deal, nog zonder je (alleen) bezig te houden met de “technische invulling van zo’n plan.
 15. Sterker nog: onderscheid “deal” sluiten van “plan uitwerken”
 16. Denk in meerdere fasen, bijv in deal (akkoord over uitgangspunten en toetscriteria) daarna naar deal 2 (het regionale plan uitwerken toetsen aan criteria opdat je een plan hebt met akkoord van regio en rijk. Daarna uitvoering + monitoren.
 17. Zorg voor het tot stand brengen van een toetsingskader met draagkracht+ draagvlak, maar wel vŌŌrdat je plan gaat uitwerken. Het plan als onderzoeksresultaat moet het besluitvormende orgaan (waar je aan tafel zit?!) wel kunnen toetsen aan overeengekomen criteria. Bedenkd dat de overheid lieftst andersom werkt....
 18. Werk niet met teveel varianten. dan maak je het complexer en laat je de keuze in de complexiteit aan het Rijk! "Simpel zat!"
 19. Zorg voor een stakeholderanalyse van beslissers, mensen en organisaties, die belang (kunnen) hebben bij de besluitvorming en de uitwerking van de deal(s) en het alternatieve regionale plan
 20. Vorm een werkgroep met mensen met tijd en kom als werkgroep aan tafel, daar waar de beslissingen vallen: is dat het “BO MIRT”?
 21. Zorg voor een begeleidingsgroep op afstand, die terugkoppeling krijgt van werkgroep en die werkgroep feedback geeft over proces en meer
 22. Zorg voor een online-dialoog met mensen uit de regio die suggesties kunnen doen voor proces en tussenproducten
 23. Bestudeer de T-methode ontwikkeld voor dialoog met 2000 burgervertegenwoordigers over de Warmtetransitie in Tilburg
 24. Werk samen, met respect voor elkaar en belanghebbenden, introduceer en hanteer principes uit de Waarderende Dialoog!
 25. Combineer de tips in een eigen strategie: We denken en doen mee!