Aanbevelingen voor de commissies Stad en Ruimte en het overleg met de wethouders op 8 oktober 2019: Onderwerp "Wiel met spaken"

Utrecht, 6 oktober 2019

Overwegingen zijn dat:
 • het belangrijk en te waarderen is dat overheden in gezamenlijkheid een concept Wiel met spaken voor 2040 als uitgangspunt hebben omschreven
 • klimaat en gezonde lucht-ambities in relatie met mobiliteit voor de periode 2020- 2030 onvoldoende in beleid van de stad zijn omgezet
 • verkeersstromen zich niet alleen beperken tot de stad utrecht, maar zich vooral van buiten de stad naar de stad resp. vanuit de stad naar buiten de stad voordoen
 • de Verkeersmonitor van de stad vooral gericht is op verkeer binnen de gemeentegrens
 • de stad teveel naar zich zelf kijkt en te weinig gericht is op haar relaties met de regio
 • Slimme Routes, Slim Regelen en Slim Bestemmen (SRSRSB) een looptijd heeft tot 2025
 • De concessie van NS voor het Hoofdrailnet, te vernieuwen per 2025 komend jaar in de Tweede Kamer wordt besproken en een gerichte regionale inbreng met de wensen van stad en regio nuttig en noodzakelijk is
 • er bij het tot stand komen van het OV-vervoerplan 2020 heel veel negatieve reacties zijn gekomen uit de stad en de regio Utrecht van reizigers en consumentenorganisaties, een petitie uit Leidsche Rijn veel aanhang kreeg en de gemeenteraad onvoldoende heeft kunnen bijdragen aan een beter OV-plan voor stad en regio voor 2020
 • het provinciale beleid voor OV voor de periode tot 2030 nadere invulling behoeft
 • fiets en OV als alternatief voor het autogebruik nog onvoldoende in beleid zijn omgezet
 • in Utrecht autowegen, OV-lijnenm spoorwegen en fietspaden samen komen en veel mensen in hun mobiliteit kiezen voor klimaat, natuur en gezondheid:


Verzoekt / draagt het college op:
 • beleid te omschrijven voor een transitie in duurzame, gezonde en actieve mobiliteit met klimaat en gezonde lucht-ambities voor de stad en regio in de periode 2020 - 2030
 • de tot stand koming van dit beleid te laten plaats vinden in een samenwerkingsagenda met burgers en burgerorganisaties in stad en regio voor de periode 2020 - 2030
 • ten behoeve van dit beleid stads- en regionale data te verzamelen, uitgaande van een foto van de situatie voor stad en regio in 2019
 • en in het kader van het Mobiliteitsfonds langs deze weg bij te dragen aan een Utrechtse Proeftuin voor Duurzame Mobiliteit
 • en de raad, de stad en de regio te informeren over de te nemen vervolgstappen van het collegeToelichting:
Burgers en bedrijven laten zien waarom we een duurzame beweging in stad en regio al maken. Fiets is nu hoofdvervoermiddel in de stad, maar de auto is nog hoofdvervoermiddel voor forenzen. 48% van al de autoritten betreft minder dan 7,5 km. 66% gaat tot 15 km. Hier is met name grote ruimte- èn gezondheidswinst in stad en regio te halen en is de E-fiets de grote verleider. Autoverkeer, verder dan 15 km, veroorzaakt 81% van de CO2-uitstoot (Bron: Landelijke cijfers KIM/CE 2017 /Regionale cijfers ontbreken) Hier liggen grote kansen voor CO2-reductie met rail/OV. Want NS rijdt op windenergie. We kunnen nog veel meer van elkaar leren.