Op 3 december stemde de Tweede Kamer o.m. over enkele moties die van invloed zijn op de ontwikkelingen rond de A27 en op de ontwikkeling van duurzame mobiliteit. 

Het leek teleurstellend, mede vanwege de VVD/CDA motie die aangenomen is en vraag om doorzetten en versnellen van de verbreding van de A27.

Bij RTL Utrecht reageerde Jos Kloppenborg als volgt: 

Voorzitter Jos Kloppenborg van de Vrienden van Amelisweerd is niet onder de indruk van de motie. "Het is een typische VVD-motie, die nu wel door de Tweede Kamer is aangenomen, maar juridisch geen kans maakt."
Omdat het Tracébesluit in juli van dit jaar door Raad van State werd vernietigd, moet er volgens Kloppenburg eerst een nieuw plan komen. "Het hele project moet opnieuw worden gestart. Daar gaat veel tijd overheen. De aanbesteding wordt bovendien heel ingewikkeld, want het zal veel duurder worden dan tien jaar geleden is begroot", zegt hij.
"Bovendien zijn er - en dat is juridisch heel belangrijk - alternatieven zonder verbreding van de bak van Amelisweerd die het probleem net zo goed oplossen." Vrienden van Amelisweerd pleit er al lang voor om op de hele ring Utrecht een maximumsnelheid in te voeren van 80 kilometer per uur.We noemen de moties hier kort even.

SP Verzoekt de regering, de zeven asfaltprojecten te schrappen en de stikstofruimte die hierdoor vrijkomt te gebruiken voor spoorprojecten en het versterken van het openbaar vervoer.

Verworpen
PvdD/GL Verzoekt de regering, op die deeltrajecten te onderzoeken wat de effecten zijn voor de doorstroming wanneer er 80 km/u wordt gereden, zoals binnen de bestaande bak bij Amelisweerd.

Verworpen
PvdD Verzoekt de regering, projecten geen doorgang te laten vinden als blijkt dat bij een maximumsnelheid van 100 km/u of minder deze niet noodzakelijk zijn.

Verworpen
D66/CU verzoekt de regering, te onderzoeken hoe aan spoorse projecten, waaronder die welke het kabinet zelf noemt in de brief van 13 september jongstleden, prioriteit kan worden gegeven bij toewijzing van vrijgekomen stikstofruimte.

Aangehouden
PvdA Verzoekt de regering, in bovenstaande programma’s de fietsinfrastructuur veel concreter te maken en bovendien de investeringen in verbetering van fietsinfrastructuur te intensiveren en te versnellen

Verworpen
VVD/CDA [overwegende dat er samenhang is met de noordelijke rondweg Utrecht (NRU), de investeringen in leefbaarheid en de rijksbijdrage aan de reeds gerealiseerde Uithoflijn] verzoekt de Minister, er alles op te richten dit grote nationale project van de aanpassing van de A27/A12 met kracht voort te zetten, dus het tempo erin en daarbij de samenhang met de noordelijke rondweg Utrecht te blijven bewaken. Aangenomen