Met verbazing heeft de Kerngroep Ring Utrecht het bericht vernomen dat het de Rijksoverheid de verbreding van de Ring Utrecht (A12/A27) alsnog wil doorzetten. Dat uitgerekend dit plan weer uit de kast wordt gehaald op het moment dat alle zeilen moeten worden bijgezet om de natuur in ons land te redden en de stikstofuitstoot overal terug te dringen, klinkt als een slechte grap met enkel uitzichtloze procedures als gevolg. De Kerngroep, als samenwerkingsverband van Utrechtse wijk-, natuur- en milieuorganisaties, dringt er bij kabinet en Tweede Kamer op aan om ─ in lijn met de algemene snelheidsverlaging op Rijkswegen ─ de maximum snelheid op de Ring Utrecht terug te brengen naar 80 km/uur; oplossingen te zoeken die ons Rijksmonument Amelisweerd en de natuur niet verder aantasten; en te kiezen voor een ambitieuze aanpak voor fiets en OV in de Utrechtse regio.

Op 17 juli van dit jaar vernietigde de Raad van State het Tracébesluit voor de verbreding van de Ring Utrecht als direct uitvloeisel van de uitspraken van de Raad van State op 29 mei en het Europees Hof in november 2018. De reden voor vernietiging was de afwijzing van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) die als onderbouwing diende voor de vereiste stikstofcompensatie. Het is niet moeilijk te begrijpen dat het opnieuw presenteren van hetzelfde plan nog veel kanslozer is, want de stikstofcompensatie is nu in het geheel niet geregeld. Nog afgezien van een aantal verdere juridische haken en ogen zal de stikstofruimte die wordt gecreëerd door de nu voorgestelde verlaging van de maximum snelheid al ruim worden opgesoupeerd door vele andere woningbouwprojecten die nu moeten worden vlotgetrokken. En als het Rijk dit plan echt wil doorzetten, heeft dat tot gevolg dat de woningbouw weer stil komt te liggen.

De vernietiging van het Tracébesluit betekent dat het Rijk weer helemaal opnieuw moet beginnen met de Tracéwetprocedure op basis van de meest recente gegevens en het meest recente beleid, waaronder ook het Klimaatbeleid. Wij geven de Rijksoverheid en Tweede Kamer in overweging een dergelijke zelfkwelling los te laten en het vrijgekomen bedrag van minstens 1,2 miljard euro op een veel zinniger wijze te besteden.

Op korte termijn lijkt het logisch en wenselijk, in aanvulling op de landelijk geldende vermindering van de maximum snelheid, de maximum snelheid op de Ring te verlagen naar 80 km/uur ter verbetering van de gezondheid van omwonenden, veiligheid en doorstroming. En met grote inzet te werken aan een structurele verbetering van de bereikbaarheid door een schaalsprong in het OV- en fietsnetwerk van de Utrechtse regio.