We zijn een zwerm van 20 betrokken burgers uit stad en regio. We hebben ons verenigd voor het uitwerken van duurzame alternatieven in plaats van het verbreden van de A27 door Ameilsweerd. Duurzame mobiliteit en verantwoord ruimtegebruik, educatie en onderzoek zijn de belangrijkste trefwoorden voor ons.

Omdat we (nog) geen gelden beschikaar hebben voor onderzoek en betaalde krachten doen we alles zelf.

Jan Korff de Gidts uit Utrecht nam in januari 2009 dit initiatief. We noemden het Kracht van Utrecht. In 2018 breiden wij ons intiatief uit tot een succesvolle Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit, waarin we een groot aantal raadsleden uit de regio konden informeren over de tafel-thema'. Met hen bespraken we ook oplossingsrichtingen.

Corona zorgde wel voor een forse dip in kracht. Sinds de herijking (30 juni 2020) zijn er nieuwe mensen bijgekomen en hebben we een sterkere verbinding met Houten en de Bilt in de regio: Jan Hoogenraad en Michiel van Weele. Eind januari 2021 hebben zo'n 20 mensen bijgedragen aan het completeren van een Zienswijze op het Gemeentelijk Mobiliteitsplan. Dit voorjaar hebben we met steun van Martin van de Gaag en Renée Elzinga een kernteam gevormd om uit te werken waarom en hoe de verbinding met de regio uit gaan bouwen en hoe we aandacht voor ons verhaal bij burgers, bestuurders en politici kunnen vergroten.

In deze Nieuwsbrief van 8 jul komen de ingredienten van de "APK / Herijking" van ons iniatief mooi samen! Lees maar.

LINK naar onze nieuwsbrief van 8 juli 2021

Als doel hebben we nu omschreven:

De Kracht van Utrecht is een burger-netwerkorganisatie met als (statutair)doel: bij te dragen aan de versnelling van de transitie naar duurzame mobiliteit en verantwoord ruimtegebruik in de (stads)regio Utrecht. 

Wat goed om te merken dat deze Nieuwsbrief (al na twee dagen) als effect heeft dat abonnees zich aanmelden om bij te dragen aan de KvU-organisatie en dat ze hun postcodes aangeven, om te laten zien waar ze wonen!.

Voor elke belangstellende zijn  we voorstander om jou in dat geval "live" Coronaproof te spreken. Handig is dan om elkaar al telefonisch te hebben gesproken.


Wat zou je bijdrage kunnen zijn? Op allerlei manieren en niveaus. Operationele klussen, naast tactisch en strategisch opereren.

Ons Kernteam heeft dit voorjaar vooral een strategische functie gehad: Waartoe zijn we als Kracht van Utrecht op aarde? Wat wordt onze focus en wat doen we niet? Wat verwachten we van vrijwilligers, hoe gaan we ze werven? Gaan we wel of geen eigen Stchting vormen?

Nu werkt het Kernteam aan een tactische uitwerking. We denken aan twee hele verschillende type vrijwillgers:

1. mensen, die het belangrijk vinden te communiceren in hun wijk, dorp of stad.

2. En mensen, die inhoudelijk aan de slag willen met CO2-reductie, duurzame mobiliteit en verantwoord ruimtegebruik in de regio.

Het Kernteam denkt dat je er goed aan doet een Cafe in wijk of dorp uit te kiezen waar je die mensen voor uitnodigt. Dan komt vanzelf aan de orde waartoe we als KvU voor staan en wat je zou kunnen bijdragen.

Want operationeel is er veel te doen:

* zo'n nieuwsbrief technisch produceren is een heel veel werk, die heel wat vaardigheden (omgaan met websiten en providers) vraagt. Dan is het heerlijk als om te weten dat er al iemand die consekwent alle teksten toetst op onduidelijkheid - > leesbaarheid. Maar dan wordt nog belangriker dat zo;n tekst hout snijdt en klopt en daar heb je dus ook goede mensen voor nodig, die elkaar vrage stellen en elkaar de waarheid durven melden. 
* Ook goed om te weten is dat we een expert in ons midden hebben gekregen die het registratie-systeem van onze 2500 abonnees kan doorgronden en zelfs die inzichten jan visualiseren. Zie het plaatse uit de juli-Nieuwsbrief die een fraaie geografische verdeling laat zien waar abonnees in de regio wonen.
* Mog mooier wordt als deze expert (Hans Erik) belangstelling krijgt voor het nog meer kansen voor visualisatie!

Sluit dit aan bij ons verhaal (2019 - 2020)?

In 2020 schreaf Jan Korff de Gidts het onderstaande verhaal. Hij bood twee agenda's aan: A en B.  Het Kernteam is er nu aan toe dit verhaal mee te nemen in haar strategcische overwegingen. 

A. Agenda voor ons zelf en onze politici/bestuurders van onze overheid

We spelen in op een veranderend krachtenveld. We zien de totstandkoming van de provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening als een strategisch en tactische belangrijk momentum. Gemeenten zijn tal van plannen aan het uitwerken voor mobiliteit en wonigbouw. In ons verhaal wisselen we de eerste  argumenten met elkaar uit of we een Nieuw Normaal herkennen in visies van de gemeenten in de regio. Welke trendbreuk zie ik en jij we al ontstaan (waar kijk je naar en waar wil je naar kijken?) en welke trends willen we bevorderen. En gaat dat snel genoeg voor een "transitie naar duurzaam verkeer & vervoer en ruimtegebruik"?

We hebben nu vanuit de regio en stad op 1 november 2020 een Zienswijze ingediend op de Ontwerp-Omgevingsvisie en Verordening. En hebben het provinciebestuur aangeboden hier overleg over te voeren op ambtelijk,  bestuurlijk en politiek niveau.

Inmiddels hebben we ook een Zienswijze uitgewerkt op het Concept-Mobiliteitsplan van de Gemeente Utrecht. Na een oproep om bij te dragen (zie onze Nieuwsbrief van dec 2020) heeft Jan Korff de Gidts vanuit een werkgroepeen uitgebreide zienswijze uitgeschreven. Met bijdragen van jullie.

We hebben 10 maart ook een Zienswijze ingediend op de "Ruimtelijke Strategie Utrecht", de RSU. Ook in Houten doen we mee aan een gedragen Houtense Visie op (nieuwe) woon- & bedrijfslocaties en de mobiliteit die hier mee samenhangt.


B. Agenda voor ons zelf en wijkbewoners & ondernemers in de wijk

Experimenteren vinden we belangrijk. Daarom hielden einde 2018, samen met Studentenkoeplel VIDIUS, een eerste avond over Proeftuin Utrecht. Samenwerking met de gemeente Utrecht zorgde ervoor dat we een zaal van het stadskantoor konden gebruiken. Volle bak! In 2020 bedachten we een werkvorm, waarin we met bewoners en ondernemers het belang van nabijheid uit te wisselen. Hoe verplaats je je in je buurt?  Wat is voor jou de waarde van je eigen leefomgeving, hoe breng je verschillende opvattingen in kaart? Kun je ze optellen, zo ja hoe? Dit concept wilden we voorleggen aan bewoners en ondernemers in Houten en in Utrecht Stad maar door Corona stelden we dit uit. 

Of heb je een idee voor je rol in in communicatie of voor het redigeren van onze webkrant?

Reageer via de oranje button hieronder. Of mail contactenkvu@gmail.com Bel Jan Korff de Gidts, 0633630344, want hij wil blijven verwijzen naar mensen die van wanten weten met je vraag of idee.