We zijn een zwerm van 20 betrokken burgers uit stad en regio. Omdat we geen gelden beschikaar hebben voor onderzoek en betaalde krachten doen we alles zelf. Jan Korff de Gidts uit Utrecht nam in 2009 dit initiatief, In 2018 breiden wij ons intiatief uit tot een succesvolle Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit, waarin we een groot aantal raadsleden uit de regio konden informeren over de tafel-thema'. Met hen bespraken we ook oplossinsgrichtingen. Corona zorgde begin 2020 voor een forse dip in kracht. Sinds de herijking (30 juni 2020) zijn er nieuwe mensen bijgekomen en hebben we een sterkere verbinding met de Bilt, Houten en Nieuwegein. Eind januari 2021 voelen zo'n 20 mensen zich in meer en mindere mate verbonden met dit initiatief. De komende maanden denken we in kleine kring na hoe we de verbinding met de regio kunne uitbouwen en hoe we aandacht voor ons verhaal bij bestuurders en politici kunnen vergroten.


Hoe kun je bijdragen aan ons initiatief? Op allerlei manieren. Je kunt het afleiden uit ons nieuwe verhaal en de agenda A en B >>.

A. Agenda voor ons zelf en onze politici/bestuurders van onze overheid

We spelen in op een veranderend krachtenveld. We zien de totstandkoming van de provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening als een strategisch en tactische belangrijke momentum. Ons verhaal en ons streven bieden argumenten voor een trendbreuk in de provinciale visie.   

We hebben nu vanuit de regio en stad op 1 november 2020 een Zienswijze ingediend op de Ontwerp-Omgevingsvisie en Verordening. En hebben het provinciebestuur aangeboden hier overleg over te voeren op ambtelijk,  bestuurlijk en politiek niveau.

Nu hebben we zicht op het Concept-Mobiliteitsplan van de Gemeente Utrecht. Na een oproep om bij te dragen (zie onze Nieuwsbrief van dec 2020) heeft Jan Korff de Gidts vanuit een werkgroep een uitgebreide zienswijze uitgeschreven.

Voor dit agendapunt deden wij een oproep naar de lezers. Zie onze opoep elders in deze Nieuwsbrief. https://www.krachtvanutrecht.nl/krachtvanutrecht/h/2171/0/11038/Ons-verhaal-en-onze-agenda/Kans--Heb-je-tot-half-januari-paar-uur-tijd--


B. Agenda voor ons zelf en wijkbewoners & ondernemers in de wijk

Vanuit onze proeftuingedachte hebben we vanuit het gedachtengoed van burgerwetenschap/Citizen Science een werkvorm gevonden waarmee burgers en ondernemers de waarde van hun verplaatsingen in de eigen leefomgeving (in buurt, wijk  of bedrijf) in kaart te brengen, te beoordelen op eigen keuzes en daarop zo nodig actie te ondernemen. Dit nieuwe concept gaan we voorleggen aan bewoners en ondernemers in Houten en in Utrecht Stad. 

Belanstelling voor Agenda B? Reageer via de Oranje Reageer, hieronder.


Of heb je een idee voor je rol in het versterken van de organisatie in communicatie / voor het verbeteren van deze webkrant?

Leg contact via contactenkvu@gmail.com of bel Jan Korff de Gidts, 0633630344