We zijn een zwerm van 20 betrokken burgers uit stad en regio. Omdat we geen gelden beschikaar hebben voor onderzoek en betaalde krachten doen we alles zelf. Jan Korff de Gidts uit Utrecht nam in januari 2009 dit initiatief, Kracht van Utrecht geheten. In 2018 breiden wij ons intiatief uit tot een succesvolle Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit, waarin we een groot aantal raadsleden uit de regio konden informeren over de tafel-thema'. Met hen bespraken we ook oplossinsgrichtingen. Corona zorgde heel 2020 voor een forse dip in kracht. Sinds de herijking (30 juni 2020) zijn er nieuwe mensen bijgekomen en hebben we een sterkere verbinding met de Bilt, Houten en Nieuwegein. Eind januari 2021 voelen zo'n 20 mensen zich in meer en mindere mate verbonden met dit initiatief. De komende maanden denken we in kleine kring na hoe we de verbinding met de regio kunne uitbouwen en hoe we aandacht voor ons verhaal bij bestuurders en politici kunnen vergroten. En: de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 komen in het vizier. Handig moment om in de regio Utrecht van elkaar te leren, denken we.


Hoe kun je bijdragen aan ons initiatief? Op allerlei manieren. Je kunt het afleiden uit ons nieuwe verhaal en de agenda A en B >>.

A. Agenda voor ons zelf en onze politici/bestuurders van onze overheid

We spelen in op een veranderend krachtenveld. We zien de totstandkoming van de provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening als een strategisch en tactische belangrijk momentum. Gemeenten zijn tal van plannen aan het uitwerken voor mobiliteit en wonigbouw. In ons verhaal wisselen we de eerste  argumenten met elkaar uit of we een Nieuw Normaal herkennen in visies van de gemeenten in de regio. Welke trendbreuk zie ik en jij we al ontstaan (waar kijk je naar en waar wil je naar kijken?) en welke trends willen we bevorderen. En gaat dat snel genoeg voor een "transitie naar duurzaam verkeer & vervoer en ruimtegebruik"?

We hebben nu vanuit de regio en stad op 1 november 2020 een Zienswijze ingediend op de Ontwerp-Omgevingsvisie en Verordening. En hebben het provinciebestuur aangeboden hier overleg over te voeren op ambtelijk,  bestuurlijk en politiek niveau.

Inmiddels hebben we ook een Zienswijze uitgewerkt op het Concept-Mobiliteitsplan van de Gemeente Utrecht. Na een oproep om bij te dragen (zie onze Nieuwsbrief van dec 2020) heeft Jan Korff de Gidts vanuit een werkgroepeen uitgebreide zienswijze uitgeschreven. Met bijdragen van jullie.

We hebben 10 maart ook een Zienswijze ingediend op de "Ruimtelijke Strategie Utrecht", de RSU. Ook in Houten doen we mee aan een gedragen Houtense Visie op (nieuwe) woon- & bedrijfslocaties en de mobiliteit die hier mee samenhangt.


B. Agenda voor ons zelf en wijkbewoners & ondernemers in de wijk

Experimenteren vinden we belangrijk. Daarom hielden einde 2018, samen met Studentenkoeplel VIDIUS, een eerste avond over Proeftuin Utrecht. Samenwerking met de gemeente Utrecht zorgde ervoor dat we een zaal van het stadskantoor konden gebruiken. Volle bak! In 2020 bedachten we een werkvorm, waarin we met bewoners en ondernemers het belang van nabijheid uit te wisselen. Hoe verplaats je je in je buurt?  Wat is voor jou de waarde van je eigen leefomgeving, hoe breng je verschillende opvattingen in kaart? Kun je ze optellen, zo ja hoe? Dit concept wilden we voorleggen aan bewoners en ondernemers in Houten en in Utrecht Stad maar door Corona stelden we dit uit. 

Of heb je een idee voor je rol in in communicatie of voor het redigeren van onze webkrant?

Reageer via de oranje button hieronder. Of mail contactenkvu@gmail.com Bel Jan Korff de Gidts, 0633630344, want hij wil blijven verwijzen naar mensen die van wanten weten met je vraag of idee.