Een regionale agenda Ruimte voor de regio Utrecht met een focus op duurzame mobiliteit is nu nodig. De urgentie is groot en wordt gedreven door onze wensen

(1) Behoud van de leefbaarheid in de regio bij een toenemende druk op de ruimte door de grote regionale woonopgave en nog steeds toenemende mobiliteit

(2) Een concrete invulling van de regionale klimaatopgave voor minder CO2 uitstoot

In onze visie op de regio Utrecht zien wij een voorbeeldregio voor mobiliteit in balans met natuur, gezondheid en klimaat.


Wij zien elke kern, elke wijk als centrum van de eigen regio. Wij geloven niet in centrale regie vanaf de Dom of het Utrechts Stadskantoor. Een organisch georganiseerde regio met een duurzame uitstraling . Geen lappendeken met onnodige barrières in het wandel, fiets en OV netwerk in de regio.

Lokaal zien wij meer kansen voor actieve mobiliteit. Voorzieningen dichtbij. Wij zoeken verbinding via dialoog in de kernen / wijken. Wij gaan uit van gedeelde wensen aangevuld met lokale behoeften ingekleurd in de wijk/kern. Drie belangrijke vragen willen we beantwoorden in deze voortdurende dialoog:

  • Hoe verminderen we de autoafhankelijkheid?

  • Hoe gebruiken we de woningopgave en geven we leefbaarheid en ruimte aan de regio Utrecht?

  • Hoe stellen we de verantwoordelijkheden scherp? Op lokale, regionale en provinciale schaal?

In de regio en provincie gaat het ons om het regionale fiets-, wandel-, OV en wegennet.

Beleidsmatig moet de provincie (meer) de regie nemen. Op deze schaal kan het beste de verbinding met de regionale woonopgave worden gelegd en de autonome mobiliteitsgroei worden beperkt. Uitbreiding naar de klimaatopgave ligt voor ons voor de hand. Elektrificatie van het wegverkeer zal positief uitwerken voor de luchtkwaliteit maar verminderd de regionale druk op de ruimte niet. Uitgangspunt voor werkgevers in de regio moet worden het bijdragen aan spitsmijden en het samen verminderen van de druk op het bestaande regionale wegennet. Kennisinstellingen en experts bieden ons steeds weer nieuwe inzichten. Met onze Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit Regio Utrecht verbinden we de beleidsmatige uitdagingen met dialoog, samenwerking en kennis delen, in goede samenwerking met de provincie Utrecht.