Op woensdag 11 december vond met veertien deelnemers de tweede excursie plaats van de Kracht van Utrecht, ditmaal naar het OCCR (Operationeel Coördinatiecentrum Rail) van ProRail in Utrecht. 

 

De inleidingen die we daar vanuit ProRail kregen gaven ons goed zicht op de complexiteit van het spoor- en treinsysteem in Nederland en de samenhang met decentrale bijsturing vanuit treinverkeersposten. We kregen een uitvoerige uiteenzetting over wat de coördinatiefunctie van de OCCR inhoud en op welke wijze die wordt vormgegeven. Ook het incidentmanagement werd grondig belicht. Dit alles terwijl we vanuit de bijeenkomst via een glazen wand rechtstreeks in de ruimte konden kijken waar deze coördinatie werd uitgevoerd.  

Daarnaast werd ingegaan op de landelijke rol van ProRail: als onafhankelijke partij vervoerders in staat stellen om per rail personen- en goederenvervoer te verzorgen. In onze nabespreking bespraken we de rol van ProRail voor het Toekomstbeeld Openbaar Vervoer in Nederland in 2030/40.

In de afgelopen decennia lag het accent op het oplossen van knelpunten. Inmiddels komt het Programma Hoog Frequent Spoor met het concept van 6 Intercities en 6 sprinters per uur op stoom. De klimaat- en energietransitie vragen nu om een meer toekomstgerichte benadering. Met een langetermijnvisie op de ruimtelijke ordening en bijbehorende mobiliteitsscenario’s, kan voor meer fundamentele en structurele oplossingen gekozen worden, die dan ook minder zullen kosten in aanleg en onderhoud. ProRail en vervoerders leveren in dat perspectief input aan overheden voor de Meerjarige Investeringsplanning (MIRT).

In de nabespreking onderstreepten de deelnemers het strategisch belang van het spoor in het streven naar meer duurzame mobiliteit, ook voor de provincie en de regio Utrecht. Het besluit van Rijk en Regio voor de Verkenning van het station Lunetten/Koningsweg past in deze visie. De Kracht van Utrecht kreeg een reeks suggesties mee, zoals:

  • Lobby ervoor dat er groter gedacht wordt, over regio’s heen. Voor een systeemsprong is grootschalig denken in nieuwe verbindingen en capaciteitsverhoging nodig. Hier (vanuit Utrecht) wordt gedacht aan de spoorlijn naar Breda, de aansluitingen met Leiden en Schiphol, Betuwelijn voor personenvervoer, doortrekken Uithoflijn en Nieuwegeinlijn, anders leiden van doorgaande treinen Rotterdam/Den Haag–Zwolle en verder.
  • Kijk ook eens naar de ambitieuzere EU-klimaatdoelen en ‑maatregelen. Wat vraagt de EU van duurzame mobiliteit in onze regio?
  • Zorg dat de druk vanuit consumentenbelangen en de druk vanuit de klimaatopgave sterker over het voetlicht komen. Dit kan ook door vanuit verschillende posities data en kennis uit te wisselen, zoals cijfers m.b.t. herkomst en bestemming, doorvoer, etc. Ook het opstellen van scenario’s kan de drukopvoeren. Naast doorgaan op huidige weg kan wellicht ook worden berekend wat de overstap van resp. 20% en 50% van auto naar OV/Fiets betekent voor de verschillende modaliteiten en infrastructuur. Mogelijk kan ook het opstellen van een Convenant tussen verschillende grote spelers (bedrijfsleven, gemeente, vervoerders) belangrijk zijn. De Kracht van Utrecht zou daar een rol in kunnen spelen.

De Kracht van Utrecht is blij met de flinke deelname aan de twee excursies die afgelopen najaar hebben plaatsgevonden en gaat zich bezinnen op de suggesties die door deelnemers zijn meegegeven. Mocht je denken hier een bijdrage aan te kunnen leveren dan ben je van harte welkom op onze boarding-bijeenkomst op 20 januari!