Het idee om de regio Utrecht proeftuin te laten worden voor duurzame mobiliteit krijgt handen en voeten. Discussies in gemeenteraden, Provinciale Staten en Tweede Kamer geven aan dat een Landelijk Klimaatakkoord niet genoeg is. Provincies nemen het voortouw. Overijssel publiceert een online-dashboard voor gemeenten voor CO2-uitstoot en initiatieven voor duurzame mobiliteit. In Groningen Drenthe laat het OV-Bureau zien dat een samenhangend netwerk van bus en trein meerwaarde heeft. In Zeist is afgelopen maand het Provinciale "IkFiets-programma" ten doop gehouden. Gedeputeerde Staten van Utrecht maken een Regionaal Mobiliteitsprogramma als Utrechtse invulling van het Landelijk Klimaatakkoord, zo liet gedeputeerde Huib van Essen de Utrechtse Staten begin oktober weten.

De Tweede Kamer wil graag dat regio's ervaring opdoen om met de gelden uit het Mobiliteitsfonds meer duurzame keuzes te doen. Daar zijn proeftuinen goed voor.


Online-dashboard Reductie CO2-uitstoot mobiliteit

Benieuwd hoeveel CO2 uw gemeente uitstoot als het gaat om mobiliteit? En aan welke knoppen de politiek het best kan draaien om de CO2-uitstoot te beperken? Wij bespraken dit in het afgelopen jaar met inwoners, volksvertegenwoordigers en experts in de Utrechtse regio. De provincie Overijssel is al stap verder. Ze heeft een website laten maken waarop Overijsselse gemeenten online helder en duidelijk inzicht krijgen in de kansen voor duurzame mobiliteit.

Dashboard Mobiliteit en Klimaat ZwolleBron: goudappelzichtopco2.nl met Zwolle als voorbeeld


Kennis delen


De Kracht van Utrecht hoopt dat de provincie Utrecht deze voorbeeldige aanpak uit Overijssel overneemt. Ook Utrechtse gemeenten willen weten aan welke knoppen je zou kunnen draaien en hoe je die informatie kunt delen met bewoners en bedrijven. De aanpak past goed bij het voornemen van de provincie Utrecht om een eigen Regionaal Duurzaam Mobiliteitsprogramma op te stellen.

De Kracht van Utrecht heeft de Provincie aangeboden haar kennis te delen. Dit aanbod is ook gedaan aan het Interprovinciaal Overleg (IPO) en enkele adviesbureaus, zoals CE en Goudappel. Gesprekken zijn gaande.


Duurzaam Mobiliteitsplan Stad Utrecht

25 november is het eerste gesprek in de stad over een Duurzaam Mobiliteitsplan voor de Stad Utrecht. Gemeente Utrecht presenteert dan de eerste hoofdlijnen. We hopen dat klimaat (CO2-reductie), gezondheid (WHO-norm voor gezonde lucht) en natuurbescherming  (geen verbreding A27) uitgangspunten voor dit plan worden. We verwachten dat burgers en burgerinitiatieven bij de uitwerking van het plan betrokken zullen worden, met toepassing van de Utrechtse Principes voor samen stad maken. Dan kunnen we als stad gaan werken aan de Utrechtse Proeftuin voor duurzame, actieve en gezonde mobiliteit.