Nu het tracébesluit A27 weer uit de kast komt, is er naast de stikstofdiscussie m.i. nog een andere aspect.
In de netwerkanalyse die de basis vormde voor de aanpassing van de Ring Utrecht is namelijk één onderdeel niet onderzocht, namelijk beprijzing.
Op pag 27 staat: De technologie voor beprijzen moet niet in het kader van de pakketstudies voor Utrecht worden uitgewerkt, maar vraagt om een landelijke aanpak. Nu deze optie voor de toekomst open lijkt te liggen, zou het interessant zijn om deze oplossingsrichting alsnog te
onderzoeken. Het zou miljarden kunnen schelen.