De provincie en de gemeente Utrecht hebben het Plan van Aanpak voor  het alternatief voor Tracébesluit Ring Utrecht (A27 bij Amelisweerd) gepresenteerd.
De geduputeerde staten stuurden een brief naar de provinciale staten van Utrecht met het plan van aanpak als bijlage.
Burgemeester en wethouders stuurden een brief naar de gemeenteraad van Utrecht met hetzelfde plan van aanpak als bijlage.

Bij de Raden van directe buurgemeenten wordt nagegaan of er behoefte is om bij het vervolgproces aan te sluiten.

De Kracht van Utrecht is blij dat er tastbare vooruitgang is in dit dossier. In de aanpak wordt zowel naar alternatieven in de techniek van de weg gekeken, als naar beinvloeding van de vraag. Onder de kop 'Scenario' worden  ‘verstedelijking’, ‘andere vervoerswijzen,‘openbaar vervoer’ en ‘vraagbeïnvloeding’
mee-ontworpen in het alternatief.
Dit maakt het mogelijk om in deze ontwerpen ook integraal te kijken naar de doelstelling van 49 % minder CO2 uitstoot door mobiliteit in 2030 gelegd wordt.
De Kracht van Utrecht draagt hier graag aan bij.