Pas WMF toe in het regionale Utrechtse alternatief

In de regio Utrecht staan we op een kruispunt. De kwestie Amelisweerd vormt een toetssteen voor de toekomst. In het Regionale Utrechtse Alternatief wordt uitgewerkt hoe we minder afhankelijk kunnen worden van automobiliteit en voorrang kunnen geven aan duurzame gezonde mobiliteit met trein, bus, fiets en deelauto/scooter. De nieuwe WMF nodigt hiertoe uit. Maar dan is het wel handig als de kennis van de regionale overheid hier ook gebruikt wordt.

Wat is het doel van de Wet op het Mobiliteitsfonds (“WMF”)

Als doel van het Mobiliteitsfonds omschrijft de wet, zie bron: https://wetten.overheid.nl/BWBR0044860/2021-07-01:

Het fonds heeft ten doel het faciliteren van de bereikbaarheid van heel Nederland door veilige, innovatieve en duurzame mobiliteit van personen en goederen door middel van financiering en bekostiging van:

a. aanleg, verbetering, beheer en onderhoud en bediening van infrastructuur die door het Rijk wordt beheerd;

b. aanleg, verbetering, beheer en onderhoud en bediening van infrastructuur die niet door het Rijk wordt beheerd;

c. maatregelen en voorzieningen waarmee wordt beoogd de doelmatigheid of de veiligheid van het gebruik van infrastructuur als bedoeld in de onderdelen a en b, te vergroten; en

d. het inwinnen, bewerken en verspreiden van met onderdeel a samenhangende basisinformatie, onderzoek ter voorbereiding van maatregelen of voorzieningen als bedoeld in de onderdelen a, b en c, en proefprojecten en experimenten gericht op maatregelen of voorzieningen als bedoeld in de onderdelen a, b en c.

Waarom is het belangrijk dat de overheid de WMF toepast?

De WMF (punten a en b) zorgen ervoor dat overheden met elkaar moeten samenwerken in plaats dat ze met elkaar ruzien over wie welke infradstuctuur beheert.

Kennis over mobiliteit is te vinden in diverse overheidsniveaus, instituties en adviesbureaus. Doel van de WM, punt d verplicht de overheid om basisinformatie in te winnen, te bewerken en te verspreiden. Het is publiek geld waarmee deze basisinformatie wordt gefinancierd. Een regionale overheid kan nu de rijksoverheid vragen voor de uitwerking van een alternatief de beschikking te krijgen over basisinformatie van de rijksoverheid, zoals omschreven in punt d.

Zorg dat de WMF wordt gebruikt in regionale plannen

Als gezegd, staat de regio Utrecht voor fundamentele keuzes.

Des te waardevoller wordt als de overheid die inzichten meer gebruikt die zij heeft over de dagelijks terugkerende drukte op de weg (auto + fiets), op het spoor (trein+tram). 2/3 van het verkeer is gericht op stad en regio.
De U10 gemeenten hebben hiervoor het VRU model (nu beheerd door de stad Utecht, en gemaakt in het pakket OmniTrans van Goudappel Coffeng) en de provincie heeft het het model Stravem (gemaakt in het pakket Vissum van PTV).

Daarom is de regionale overheid bij uitstek in staat de kansen te verkennen op het beinvloeden van dat dagelijkse verkeer. Want – als het goed is – kennen we de mensen die de drukte veroorzaken en kunnen oplossen.

Er liggen kansen in de bouwopgave: bouw zo dat de noodzaak om te reizen vermindert, en er liggen kansen in de aanleg van nieuwe infrastructuur en de bekostiging van OV.

De modellen worden op dit moment nog niet optimaal gebruikt: projecten en burgers kunnen hun plannen nog niet makkelijk door laten rekenen.

Wij roepen op dat dit, met de wet WMF als leidraad, dit meer mogelijk te maken. Zo liggen in de regio binnen handbereik!