Klimaataanpak versnellen: De burgerbeweging jaagt aan!

CO₂-uitstoot energieverbruik sectoren - UtrechtDe klimaatcrisis vraagt om directe actie. Er is geen tijd meer te verspillen. De opgave is immens en vraagt om mobilisatie van alle maatschappelijke resources die we hebben. Er is inmiddels veel maatschappelijke betrokkenheid bij het thema. Velen staan op en doen mee bij het realiseren van oplossingen. Er is een grote mobilisatie van onderop; het bruist! Wij – Utrechtse burgerbewegingen – doen een beroep op de provinciale politiek: Sla met ons de handen ineen!

Zie samenwerkende burgers als actieve medestanders om uiterlijk in 2050 een klimaatneutrale provincie zijn.  Creëer de bestuurlijke, juridische en financiële randvoorwaarden waarbinnen burgerbewegingen snel en duidelijk hun initiatieven kunnen uitplooien.

De opgave in Utrecht

De totale CO2-uitstoot in de provincie Utrecht is ruim 6 miljoen ton CO2 per jaar (2020) volgens de klimaatmonitor van de Rijksoverheid https://klimaatmonitor.databank.nl/ 

In Utrecht is bijna de helft hiervan gerelateerd aan de gebouwde omgeving en de andere helft aan verkeer en vervoer. Deze twee sectoren moeten daarom in Utrecht koploper worden bij een versnelde klimaataanpak!  Er is voldoende bekend wat er moet gebeuren: terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen om zo de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. Enerzijds verduurzamen we onze woonomgeving, onze bedrijven en onze mobiliteit om zo energieverbruik terug te dringen. Anderzijds wekken we duurzame energie op, slaan het op en distribueren het slim. De technologie is er, het geld is er, de verdienmodellen zijn er, de locaties voor zon, wind en duurzame warmte kunnen worden aangewezen. Aan de slag!

Verduurzamen van verkeer en vervoer

Verduurzamen van verkeer en vervoer vergt een goede samenwerking tussen rijk, provincie en gemeenten; de provincie heeft hier de sleutelrol als OV-autoriteit en beheerder van het provinciale wegennet. Zij kan rijk en gemeenten verbinden om samen met burgers de transitie naar duurzame mobiliteit (minder automobiliteit!) mogelijk te maken Ook hier zal samenwerking bepalen of we succesvol zijn in onze klimaataanpak.

Burgers kunnen gezamenlijk en in hun eigen omgeving provincie en gemeenten, waterschappen, (grotere) werkgevers, logistieke bedrijven, productiebedrijven, land- en tuinbouworganisaties, scholen, opleidingen, kennisinstellingen en (grotere) maatschappelijke instellingen uitdagen om concreet te worden met maatregelen. Op wijk en straatniveau werken burgers graag samen aan de eigen leefomgeving.

Laten we samenwerken!

Dit jaar nog zetten we een Utrechtse klimaattafel op en nodigen koplopers in de provincie uit behaalde prestaties te delen. Een ingenieursbureau houdt de stand bij en zet gouden maatregelen in het zonnetje. Dat geeft ons allen de energie om ook samen de lastige dossiers aan te pakken: welke juridische en bureaucratische obstakels moeten uit te weg? Waar belemmert de regelgeving de energietransitie en hoe maken we die helpend? Hoe kunnen we de financiële risico’s samen dragen?  Vanaf 2024 monitoren deze de genomen maatregelen en geven een doorrekening van de verminderde CO2-emissies. De burgerbeweging zorgt steeds voor nieuwe partners, inwoners die mee gaan doen. Niet wachten tot de ander gaat bewegen, maar zwaan kleef aan.

Minder energiegebruik in de gebouwde omgeving, lokale opwek en opslag van duurzame energie, meer aandacht voor duurzame mobiliteit, gericht op minder automobiliteit. Dat is de werkelijke klimaatopgave in de provincie Utrecht.

De Kracht van Utrecht ziet kansen voor CO2 reductie van mobiliteit in de regio en pleit o.a. voor meer samenwerking in de regio.