scope pwwDe Kracht van Utrecht heeft een zienswijze ingediend op het ontwerpprogramma wonen en werken provincie Utrecht, ontwerp (vastgesteld door GS 21 februari 2023, Referentienummer UTSP-1494042740-25897 en de bijbehorende PlanMER (t/m 11 april ter inzage op: https://www.provincie-utrecht.nl/loket/ter-inzage).

Onze zienswijze bestaat steeds uit in blauw een stuk uit de zienswijze of PlanMER en in zwart onze zienswijze.

Een aantal highlights:
  • Er zijn provinciale afspraken over energie neutraal zijn, inclusief energie voor mobiliteit. Door het Convenant Duurzame Woningbouw zal vooral de uitstoot van de gebouwde omgeving verminderen. Dit is volgens de klimaat monitor in Utrecht ongeveer even groot als de bijdrage van mobiliteit (zie figuur). De mobiliteit is vooral bepaald door de ruimtelijke ordening; het onderwerp bij uitstek van dit PWW. Graag ook de impact van het PWW op mobiliteit en daarmee op energieverbruik en CO2 uitstoot benoemen en kwantificeren.
  • energieneutrale provincie in 2040 is, gegeven de toelichting, inclusief energie voor mobiliteit. Met de huidige plannen groeit de mobiliteit juist, en brengt dat dit doel verder weg. Graag ook de impact van het PWW op mobiliteit en daarmee op energieverbruik en CO2 uitstoot benoemen en kwantificeren.
  • Gaasperwaard III van 30 hectare netto in de gemeente Vijfheerenlanden: Uit de gegevens van het PBL blijkt dat hier al te veel werkgelegenheid is t.o.v. het aantal inwoners binnen 5 km straal. Dit lijkt hiermee dus een auto-forens locatie te worden. Deze uitbreiding gaat tegen het beleid van functiemenging in en tegen mogelijk maken per fiets en OV naar werk te gaan. Graag extra energievraag en CO2 uitstoot door deze keuze vermelden die tegen de rest van het beleid in gaat.
  • Het PWW zegt functiemenging te stimuleren. Zorg dan wel voor een balans in aantallen werknemers binnen fietsafstand (5 km). Uiteraard is binnen hinder afstand mengen niet wenselijk. Graag wel een eis opnemen om binnen 5 km (fietsafstand) een goede balans van wonen en werken te hebben.
  • Graag aangeven waarom de commissie MER CO2 en andere GHG geen schadelijke uitstoot vindt.
  • De woonlocaties lijken zo gekozen dat auto de hoofdmodaliteit is. Bij een juiste functiemengingsmix zou een groot deel van de 6 bewegingen per fiets kunnen gaan. Nabij OV knopen zou ook een fractie met OV kunnen. Graag per locatie de verwachtte modal split voor de nieuwe bewoners aangeven (e.v.t verwijzen naar modal split huidige bewoners). En aangeven met hoe veel loop, fiets en OV verplaatsingen er wordt gerekend.
  • Graag toelichten: Worden de werklocaties ook weer zo snel mogelijk naar de dichtstbijzijnde snelweg/grote ontsluitingsweg gemodelleerd ? En wordt er van uit gegaan dat geen van de werknemers per fiets of OV komt ?

Zie voor de precieze reactie de bijlage in word.