Rad van de LeefomgevingDe activiteiten van de Kracht van Utrecht zitten in het NOVEX-gebied 7: Verstedelijkings-gebied Utrecht-Amersfoort. In het Programmaplan dd. Juli 2022 zien we een dat onze provincie nu aan zet is:

uit: 4.1 Regie per provincie: van startpakket naar ruimtelijk arrangement : Samenwerking: provincie aan zet
De provincies organiseren het proces waarbij zij regio’s, gemeenten, waterschappen en maatschappelijke partijen betrekken. De provincies hebben bij de uitwerking de rol als gebiedsregisseur en verbinder richting gemeenten en waterschappen. De provincie bepaalt op welke wijze private en maatschappelijke partijen worden betrokken.

Actieve betrokkenheid van alle medeoverheden – inclusief rijkspartijen – is noodzakelijk. Alleen dan kan interbestuurlijk een arrangement ontstaan dat de overheden onderling bindt. Elke overheid levert een bijdrage vanuit de eigen rol, verantwoordelijkheid en mogelijkheden

En we zien mooie woorden over ambities in de verduurzaming
uit: 5.1 Datagedreven aanpak: versterking van de ruimtelijke informatiepositie

Het Rijk stimuleert de inzet van essentiële, al algemeen beschikbare ruimtelijke data en onderzoekt de mogelijkheden deze verder met aanvullende informatie en modellen uit te breiden. Daarmee creëren we een gemeenschappelijk datafundament. Dat biedt alle belanghebbenden een aantal grote voordelen:
• Kennis over ruimtelijke vraagstukken en hun onderlinge samenhang
• Een stevige basis voor ontwerpend onderzoek naar mogelijke oplossingen
• Inzicht in de effecten van alternatieve beleidsopties
• Transparantie over de gronden voor besluitvorming en
• Een handvat voor monitoring en evaluatie van de uitvoering

Als we echter naar de daadwerkelijke doelen kijken, zijn deze ons insziens niet meer van de tijd van het Parijs akkoord.
We zien in 5.2 Monitoring van de doelen: Ten aanzien van monitoring van ontwikkelingen sluiten we aan bij de monitor NOVI

Inmiddels zijn we 3 jaar verder dan de NOVI monitor, en is 2030 nog maar 7 jaar weg.

De uitstoot van mobiliteit is  geen natuurwet, maar het directe gevolg van ruimtelijke ordening. Mensen gaan reizen omdat zij liever activiteiten doen op een iets meer afgelegen plaats. Het is juist aan de ruimtelijke ordening (het onderwerp van NOEX en NOVI) om activiteiten zo veel mogelijk locaal mogelijk te maken.

De uitstoot van mobiliteit kan juist door goede ruimtelijke ordening worden verminderd.  Het ruimtelijke ordening beleid kan simpel zijn: Door wonen, werken, winkelen en recreeren binnen fietsafstand in balans te hebben, en goed OV zodra er over grotere afstand gereisd moet worden wordt de bereikbaarheid groter, terwijl het aantal hiervoor benodigde autokilometers af neemt.

In de huidige NOVI en NOVEX documenten lijkt het dat, ondanks dat er wel een link gelegd wordt, de verantwoordelijkheid ontdoken wordt.

De kracht van Utrecht roept op om juist ook de CO2  (i.v.m. Parijs akkoord), NOx en fijnstof uitstoot en het aantal autokilometers en benodigde parkeerruimte (iv.m. ruimtegebruik) van de verschillende opties goed in de NOVI / NOVEX monitor in de gaten te houden voor de verschillende varianten.

Hoe zorgen we er voor dat (auto)mobiliteit, emissies etc daar al in een vroeg stadium goed in staan ?

De KvU levert kritiek en dient zienswijzen in op belangrijke regionale en stedelijke visies en bestuursstukken zolang de klimaatcrisis niet richtinggevend is voor het mobiliteitsbeleid in de regio Utrecht. Het roer moet nu om. We zien het moment tegemoet dat de provincie Utrecht de private en maatschappelijke partijen gaat betrekken bij de NOVEX.


achtergrond informatie uit: Aanvullende informatie PlanMER NOVI, Datum 2 april 2020, Kenmerk 2020-0000444929

https://denationaleomgevingsvisie.nl/publicaties/novi-stukken+publicaties/default.aspx

P22: CO2
Uit het voorgaande blijkt dat vrijwel alle modaliteiten te maken hebben met groeiende mobiliteit. Vooral de groei van de lucht- en zeevaart leidt naar verwachting tot een toename van de uitstoot van CO2, samen mogelijk tot zelfs een verdubbeling in 2030. Daar staat tegenover dat - als gevolg van maatregelen voor verduurzaming - vooral bij het wegverkeer grote reducties worden verwacht in de uitstoot CO2 richting 2030 en 2050. Op dit moment is nog onduidelijk wat de omvang van de toe- of afname zal zijn voor de afzonderlijke modaliteiten en voor de totale toe- of afname van de uitstoot van CO2.

P23: NOx
De mobiliteitssector draagt voor een belangrijk deel bij aan de emissies van stikstof (NOx) en fijnstof .
....
Op dit moment is nog onduidelijk wat de totale toe- of afname uitstoot NOx en fijnstof zal zijn als gevolg van de ontwikkelingen in mobiliteit.

P24:  4) Alternatieven voor huidige modaliteiten
De Kracht van Utrecht vindt het vreemd dat de maatregel waar het NOVI over gaat: verschillende verdelingen van de groei over regios niet wordt genoemd. Juist daarmee is grootschalig het auto gebruik te beinvloeden.

P 27: 1) Botsproef binnenstedelijk: en 2) Botsproef buitenstedelijk:
De Kracht van Utrecht ziet dat juist hiet verschillen in CO2 uitstoot mobiliteit te verwachten zijn. Waarom wordt dit juist in de PlanMER NOVI niet berekend ?