De bijdrage van CO2 vanuit automobiliteit in de Utrechtse regio vormt 40% van de totale CO2-uitstoot in de regio. De Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit Utrecht (RKM) verkent sinds een jaar de mogelijkheden om de hoeveelheid CO2 terug te brengen met 49% in 2030 ten opzichte van 1990. Te weinig mensen en politici beseffen dat de CO2-uitstoot van mobiliteit nog steeds toeneemt.

Spanning tussen "Trendbreuk Nodig!" en het "Wiel met Spaken"

De verkenning vond plaats in open gesprekken met heel veel raadsleden en experts uit de samenwerkende Utrechtse gemeenten (U10/U16). In mei 2019 heeft dat het advies "Trendbreuk Nodig! "opgeleverd, gericht aan de onderhandelaars voor een nieuw bestuurscollege voor de Utrechtse Provinciale Staten. Vervolgens is de RKM betrokken geraakt bij de ontwikkeling van het "Wiel met Spaken" de toekomstvisie voor duurzame bereikbaarheid voor 2040 waar de regio aan werkt. Dat Wiel met Spaken is in U Ned-verband, de samenwerking van Rijk, Regio en Provincie, ontwikkeld. Al snel blijkt volgens RKM dat deze toekomstvisie van U Ned voor 2040 grote tekortkomingen heeft en veel te weinig ambitieus uitpakt. We hebben het dan over het ontbreken van doelen rond klimaat, gezondheid en natuur, het ontbreken van een plan voor 2020-2030, het bijzondere gegeven dat het plan 2040 voortbouwt op een theoretische aanname over mobiliteit in 2030(!), en het ontbreken van enige notie over burgerparticipatie.

Op weg naar een Regionale Proeftuin Duurzame Mobiliteit

De RKM vindt dat de Regio moet doorpakken nu de Raad van State de verbreding van de A27 heeft stilgelegd. Het geld voor de verbreding kan beter worden gebruikt voor verduurzaming van mobiliteit in de regio! RKM stelt voor dat de politiek doorpakt en in den Haag tot stand brengt dat de Utrechtse Regio een Proeftuin Duurzame Mobiliteit wordt. Daarbij kan dit geld een prima basis vormen! 


Ideeënrijke bijeenkomst

Woensdag 23 oktober j.l. besprak de RKM waar ze nu staat in de gesprekken en tegen welke vragen ze aanloopt. De RKM wil met informatie naar de bewoners toe en hen bewust maken welke enorme kans hier ligt en uitdagen om mee te denken in dit proces. Tegelijk zoekt ze naar manieren waarop de invloed van burgers op dit proces kan worden vergroot.

Een deelnemer aan de bijeenkomst stelde vast dat verschillende raadsleden in regiogemeenten voor hun bijdragen in raadsvergaderingen gebruik hebben gemaakt van de RKM-notitie "Trendbreuk Nodig!" en de informatie uit de discussiebijeenkomsten. Voor de RKM blijkt dit een effectieve weg te zijn, die zeker verder zal worden bewandeld. Het perspectief van de Regio als Proeftuin Duurzame Mobiliteit werd toegejuicht. Voorts is vooral gesproken over de organisatie van bijeenkomsten in wijken en de inbreng van RKM bij andere burgerinitiatieven of bewonersoverleggen zoals verkeerswerkgroepen. Andere voorstellen waren:

 • Neem het thema Gezond Stedelijk Leven mee in je campagne en zoek aansluiting bij Utrechtse partners, zoals de Utrecht Economic Board en UU en HU;
 • Maak van het schema Dubbbele Schaalsprong meer een ruimtelijke visionair perspectief dat inspireert (Autoroutes minimaliseren, trein- en fietsroutes opblazen, eigenlijk een Duurzaam Wiel met Spaken-> Proeftuin)
 • Werk kritiek uit op het modelmatige denken ("VRU-model 3.4", "NMCA"), want duurzame keuzes dient de politiek in alle openheid te maken. Kern van de kritiek: het modelmatige denken
  • maskeert allerlei in modellen ingebouwde keuzen ("black box")
  • miskent teveel de huidige situatie en trends anno 2019
  • leidt af van wat er tussen 2020 en 2030 vanwege het klimaat met reizigers en bedrijven al aangepakt moet worden
  • richt zich teveel op een "Ver van mij bed show" als 2040
De aanwezigen namen aan het eind de nodige raamaffiches mee om deze in andere bijeenkomsten en in de eigen omgeving verder te verspreiden.