De winter is voorbij, de coronamaatregelen zijn over, en de Kracht van Utrecht ontluikt weer. We hebben mooie activiteiten gehad en nieuwe gepland. Wat betreft de voorgenomen verbreding van de A27 groeit de druk op de regio om met een goed en integraal alternatief te komen. De Kracht van Utrecht helpt hierbij. Op de Regionale Klimaattafel Mobiliteit bespreken we hoe een leefbare regio samengaat met natuurbehoud en serieus klimaatbeleid. We hopen velen weer te zien bij de komende activiteiten.
 
Lees ze!
 
Jan Korff de Gidts
Michiel van Weele
Jan Hoogenraad
 
Met dank voor de bijdragen van Freek Drijfhout, Dewi Mombarg, Sebastiaan Egberts, Anna Vonk, Naomi Hoogenraad & Annelies van Oostrum.
 
Nieuws
 
18 mei: Symposium DE REGIO AAN ZET 
 
Symposium REGIO AAN ZET
    
Verbreding van de Ring Utrecht staat al sinds 2008 op de agenda van het rijk. In 2019 strandde de besluitvorming bij de Raad van State, waarna het toenmalige kabinet een nieuw Tracébesluit nam. De Kerngroep Ring Utrecht en zeven andere organisaties gingen hiertegen gezamenlijk in beroep. Terwijl deze procedure loopt, heeft de huidige minister alweer een gewijzigd Tracébesluit aangekondigd.
 
Toch wil het nieuwe kabinet ook “in overleg met de regio bekijken of een oplossing ‘binnen de bak’ in Amelisweerd de bereikbaarheidsproblematiek net zo goed kan oplossen.” Daarom zijn provincie, gemeenten en burgers uit de Regio Utrecht nu samen aan zet.
 
Het Vlaamse verkeerskundig adviesbureau SUUNTA berekende in opdracht van Kerngroep Ring Utrecht dat betere doorstroming mogelijk is “binnen de bak”. Tijdens het symposium wordt de oplossing toegelicht door Michael Verheyde van SUUNTA: “Het kan binnen de bak.”
 
Omdat we worden geconfronteerd met klimaat-, biodiversiteit- en stikstofcrises, kijken we ook naar de toekomst van onze regio in een breder perspectief. We staan voor nieuwe opgaven. “De 22ste eeuw begint nu, zeker in Utrecht” – onder deze titel zal Wouter Veldhuis, rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving, zijn visie geven op de toekomst van de regio in het perspectief van bereikbaarheid, klimaat, natuur en wonen.
 
Daarom organiseren we als Kerngroep Ring Utrecht (KRU) en Kracht van Utrecht (KvU) samen een middagsymposium op 18 mei. Het programma start om 14:30 uur (vanaf 14:00 uur inloop met koffie & thee) en eindigt om 17:00 uur. Gelegenheid voor napraten en een drankje is er tot 18:00 uur.
 
Locatie: BAK, Basis voor Actuele Kunst, Pauwstraat 13A, 3512 TG Utrecht.
Aanmelden: Stuur een e-mail met vermelding van uw naam en functie. De toegang is gratis. 
Meer informatie vind je bij de Kerngroep Ring Utrecht.
 
 
Coalitieakkoorden in de Utrechtse regio
 
Fred Teeven informateur in Houten
Foto: Fred Teeven begint in Houten als informateur
 
In de gemeenten in onze regio, ook in Houten, wordt nu hard gewerkt aan coalitieakkoorden. In alle gemeenten zullen woningen en bedrijven worden gebouwd. Dat kan veel extra verkeer opleveren (en dus uitstoot, en druk op de Ring Utrecht). Maar met een andere aanpak kan het betekenen dat de hoeveelheid autoverkeer juist afneemt en de leefbaarheid verbetert.

Let goed op bij je gemeente en dring aan op plannen die leiden tot minder automobiliteit. De gemeente Utrecht heeft plannen voor een sterke groei van de stad zonder groei van automobiliteit. Dat is een eerste stap. Voor de gemeenten rond Utrecht liggen er nog grote kansen. Maar die worden alleen gebruikt als burgers hierom vragen. De Kracht van Utrecht is je graag van dienst met kennis en ideeën. 
  
  
Betere bereikbaarheid met minder uitstoot: Dat kan! 
 
Grafiek over CO2 vermindering
  
De Kracht van Utrecht heeft ideeën om de bereikbaarheid in de Utrechtse regio te verbeteren en tegelijkertijd in de jaren tot 2030 de CO2-uitstoot te halveren ten opzichte van 1990. Het gaat hier onder meer om een aanzienlijke vermindering van de hoeveelheid autokilometers. Zo vervalt iedere noodzaak tot verbreding van de A27.

We zien dat het “Parijse” doel niet met één grote maatregel te bereiken is. Het vraagt om een breed pakket van verschillende maatregelen. En het vraagt onder meer om nieuwe maatregelen waarvan het effect nog niet nauwkeurig bekend is. Om deze verder uit te werken zoekt de Kracht van Utrecht nu de samenwerking met burgers, experts, scholen, universiteiten en bedrijven. Om een indruk te geven hebben we twaalf gebieden van besparing op een rijtje gezet, en mogelijke bijdragen evenredig verdeeld. We roepen de provincie en de gemeenten op om ambitieus te zijn, en op al deze gebieden actie te ondernemen. Alleen met actief beleid worden de doelstellingen gehaald.
 
  
  
Regionale Klimaattafel van 15 februari 2022
 
Vragen tijdens de Klimaattafel
 
Op 15 februari jl. organiseerden wij in het Provinciehuis van Utrecht de vijfde regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit. Een nieuw begin na twee coronajaren. We schetsten de huidige regionale uitdagingen. Maarten van Biezen gaf een boeiend en evenwichtig overzicht van de kansen en onzekerheden van elektrisch rijden t.a.v. minder CO2- uitstoot. Hij vertelde met grote kennis van zaken over zijn rol in het Rotterdams klimaatakkoord. Er waren dertig aanwezigen, inclusief (kandidaat) raadsleden en statenleden.

In Rotterdam is het vooral de haven en de industrie die veel zullen moeten bijdragen aan reductie van de regionale CO2-uitstoot. In de regio Utrecht is het vooral de sector mobiliteit. Maar liefst 40% van de totale CO2-uitstoot van de regio Utrecht is gerelateerd aan mobiliteit. Aanvullende maatregelen in Utrecht zijn daarom nodig om de doelen van het vastgestelde regionale en nationale klimaatbeleid voor 2030 en daarna te behalen. De provincie maakt een “regionaal mobilteitsprogramma”. Onze Klimaattafel ontwikkelt concreet handelingsperspectief voor de regio. 

Het is duidelijk tijd voor een focus op duurzame mobiliteit. Daarom heeft de Kracht van Utrecht (al vóór de coronacrisis) het initiatief genomen voor een Regionale Klimaattafel Mobiliteit en Ruimte. Regionale ruimtelijke keuzes hebben gevolgen voor het aantal en de aard van de verplaatsingen tussen wonen, werken en voorzieningen in de regio. Vandaar die combinatie: Mobiliteit en Ruimte. Er zijn goed onderling afgewogen plannen nodig.
 
De volgende klimaattafel staat gepland voor 27 juni a.s. in het Provinciehuis. Zie de volgende paragraaf voor meer informatie.
  
 
27 juni: Zesde Regionale Klimaattafel
THEMA: NAAR EEN UTRECHTS KLIMAATAKKOORD
 
Regionale Klimaattafel
 
Op 15 februari 2022 vond de vijfde regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit plaats in het Provinciehuis van Utrecht (zie vorige paragraaf). De volgende Klimaattafel, opnieuw in het Provinciehuis, houden we op 27 juni van 18.00 – 20.30 uur. Heb je interesse om aan deze maatschappelijke tafels bij te dragen? Neem dan contact op via e-mail.

Onze maatschappelijke tafel is een aanvulling op de besloten bestuurstafels van de U16 en biedt kansen voor ontmoeting en gemeente-overstijgende beeldvorming over mobiliteit en ruimtegebruik met het oog op CO2-reductie in de Utrechtse regio. De tafel staat open voor betrokken inwoners, lokale en regionale experts, volksvertegenwoordigers en bedrijven. Het doel is kennisdelen en beeldvorming.
 
  
Samenwerking met studenten over oplossingen
 
Samenwerking Kracht van Utrecht en studenten
 
Afgelopen jaren werkten we als Kracht van Utrecht samen met universiteiten aan ideeën en plannen voor de regio en stad. We merken dat studenten en docenten zich zorgen maken over de regio en dat ze collega-studenten en docenten oproepen zich te bemoeien met onze thema’s. 

Twee sociaal geografen van de Universiteit Utrecht maakten met filmmaakster Anna Vonk een clip over de Kracht van Utrecht. Zij roepen studenten en docenten op met ons mee te denken over hoe we omgaan met (duurzame) mobiliteit in stad en regio Utrecht
 
Twee planologie-studenten van de toekomst speechten onlangs op het symposium Verantwoordelijk voor de Toekomst op 16 maart j.l. Bekijk vooral deze video daarover.
 
Wil je hier meer over weten? Lees dan verder op onze website.
 
 
Steun ons!
  
Hartelijk dank voor de ontvangen donaties. Wij ontvangen geen subsidie en kunnen de donaties goed gebruiken voor onze activiteiten.
 
Je kunt een gift of donatie overmaken op:

Triodosbank - rekeningnummer NL50 TRIO 039 049 23 29 t.n.v. Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd. 
 
SOESA is een ANBI-erkende instelling; zowel eenmalige als periodieke schenkingen zijn mogelijk. Neem contact op voor meer informatie. 
 
Mail ons als je een bedrag hebt overgemaakt, dan kunnen wij je via e-mail bedanken. Twijfel je over de hoogte van het bedrag? We zijn al geholpen met €10,- per jaar.
   
  
 
 
Wil je ons ontmoeten om een idee of initiatief te bespreken? Graag!