In het Verkeerskundig ontwerpend onderzoek van SUUNTA wordt de vraag beantwoord of er een betere verkeerstechnische afwikkeling kan worden gevonden voor de bestaande en te verwachten knelpunten die samenhangen met de groeiprognoses van het verkeer op de A27. Ook is gevraagd of het mogelijk is om daarbij tevens de verkeersveiligheid  te verbeteren en dit te realiseren zonder werkzaamheden aan de complexe "bak-constructie" van de A27 ter hoogte van Amelisweerd.

Dit Verkeerskundig ontwerpend onderzoek A27: Knooppunt Lunetten – knooppunt Rijnsweerd laat zien dat dit alternatief bestaat. Door het intact laten van de kwetsbare foliebak ter hoogte van Amelisweerd zullen de kosten voor de uitvoering van dit alternatief aanmerkelijk lager uitvallen dan de geraamde kosten voor het eerder door de Minister van I&W vastgestelde Tracébesluit.